รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 1/2557
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

แนวการสอน [ดาวน์โหลด]
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต [ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: ข่าวประกาศ
นิสิตที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาคให้มาสอบในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 13.50 น. ที่ห้อง 251