รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 3/2556
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

แนวการสอน [ดาวน์โหลด]
แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต [ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: ข่าวประกาศ
นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้รีบลงทะเบียนโดยด่วน
มิฉะนั้น จะไม่ได้คะแนนสอบกลางภาค
ซื้อหนังสือได้ที่ห้อง 412 (ห้องโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์) ราคา 100 บาท