รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 1/2559
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

[ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค


:: ข่าวประกาศ
งดสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
หมู่เรียน M7 ห้อง 6121
วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 59
เนื่องจากมีงานซ้อมรับปริญญา จึงไม่สามารถเข้ามาใน ม. ได้
อ.เกษม ตริตระการ