รหัสนิสิต:
รหัสผ่าน:
 

ภาคเรียนที่ 2/2560
แนวการสอน/แนวปฏิบัติ

[ดาวน์โหลด]
ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

หมู่เรียน  

หมายเหตุ
ให้นิสิตมาซื้อหนังสือและรับบาร์โค้ดทุกคน
มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งงาน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค


:: ข่าวประกาศ
ย้ายห้องเรียนหมู่เรียน D1 เป็นห้อง 282