สมัครเรียน
ตรวจสอบผลการสมัคร
หลักสูตรที่เปิดรับ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประเภทบริการวิชาการ

รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม รอบเดือน
ธันวาคม 2564
รอบเดือน
มกราคม 2565
กำหนดการส่งใบสมัคร ภายใน 24 ธันวาคม 2564 ภายใน 25 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์
admission.bsru.ac.th
5 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
รายงานตัวออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
admission.bsru.ac.th
7 - 11 มกราคม 2565 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์
student.mytcas.com
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565